Algemene Voorwaarden

Proefles
Een proefles kost € 10,00. Wanneer je je inschrijft voor een abonnement of strippenkaart wordt dit bedrag van de eerste betaling afgetrokken en is de  proefles gratis.

Abonnement 
De deelnemer geeft zich op voor een (combi)abonnement op de yogalessen en/of meditatielessen bij Namasté Yoga te Den Haag op een op het inschrijfformulier aangegeven dag en tijdstip. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn dient bij aanvang van de lessen vooruit betaald te worden. Opzeggen dient schriftelijk voor de eerste dag van de daaropvolgende maand te gebeuren. Het lesgeld (en de opzegtermijn) wordt voor de eerste van de nieuwe maand overgemaakt naar het rekeningnummer van Namasté Yoga. Over het abonnementsgeld wordt per kalenderjaar het prijsindexcijfer berekend. Eventuele prijsstijgingen worden voor het eind van het kalenderjaar bekend gemaakt. Bij verzuim wegens feestdagen, vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald.

Inhalen lessen
Wanneer je je vooraf afmeldt voor je les kan je in overleg met de docent een gemiste les binnen twee weken op een ander tijdstip inhalen. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid de les in te halen. Afmelden gebeurt telefonisch bij Jeanette 06 – 44 20 70 50. Inhalen in een andere groep kan alleen als er op dat moment een afmelding is waardoor er plaats in de groep ontstaat. Meldt je dus op tijd af voor een les. Zo zorgen we er samen voor dat er voor iedereen een plekje beschikbaar is.

Strippenkaart 
De deelnemer volgt de yogalessen bij Namasté Yoga te Den Haag op basis van een 10-strippenkaart. Deze kaart is op datum van aanschaf 14 weken geldig. De strippenkaart kan alleen gebruikt worden in de reguliere yogalessen en is niet geldig voor workshops, cursussen en bijscholingen. De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet door anderen te gebruiken. Ongebruikte strippen komen na 14 weken te vervallen. Het lesgeld voor de 10-strippenkaart wordt voor de aanvang van de eerste les overgemaakt naar het rekeningnummer van Namasté Yoga.

Losse lessen
Losse lessen worden mondeling overeen gekomen en contant afgerekend. De deelnemer die een losse les volgt, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Individuele consulten
Individuele consulten worden mondeling overeen gekomen en per factuur afgerekend. De deelnemer die een individuele les (of serie individuele lessen) volgt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Cadeaubon 
Met een cadeaubon wordt vooraf het aantal te volgen lessen bepaald en betaald. De lessen kunnen indien telefonisch gereserveerd bij Jeanette 06 – 44 20 70 50 worden gevolgd op een tijdstip naar keuze. De deelnemer die de lessen via een cadeaubon volgt, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van Namasté Yoga is: NL02 INGB 06 85 47 06 60 ten name van J.M. van Ree te Den Haag.

Restitutie
Restitutie van het lesgeld en/of een strippenkaart is niet mogelijk. Overstappen van een maandabonnement naar een strippenkaart of van een strippenkaart naar een maandabonnement is wel mogelijk.

Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk en de les komt te vervallen dan worden over deze les geen kosten berekend. Het reeds betaalde lesgeld wordt in mindering gebracht op het lesgeld van de maand erop. Indien je gebruikt maakt van een automatische overschrijving valt het onder je eigen verantwoordelijkheid deze aan te passen.

Bij langdurige ziekte of een langdurige blessure van de deelnemer kan het abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk worden stopgezet. Dit gaat altijd in overleg met Jeanette van Ree, eigenaar van Namasté Yoga.

Cursus en/of workshop
De betaling van een cursus en/of workshop dient voorafgaand aan de (eerste) les te worden voldaan op het rekeningnummer van Namasté Yoga. De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen. Annuleren van een cursus en/of workshop kan tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering na deze tijd blijven de volledige kosten aan Namasté Yoga verschuldigd. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijgt de deelnemer daarvan zo snel mogelijk bericht. Uiteraard vind dan restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Bijscholing, cursus, training, yogaweekend
De betaling van een bijscholing, cursus, training, yogaweekend dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag op de rekening van Namasté Yoga te staan. Annulering van de bijscholing, cursus, training, yogaweekend kan tot 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag van de bijscholing, cursus, training, yogaweekend. Het lesgeld wordt dan in het geheel terugbetaald. Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag van de bijscholing, cursus, training, yogaweekend zal 50% van het lesgeld worden terugbetaald. Bij annulering vanaf 7 dagen voorafgaand aan de bijscholing, cursus, training, yogaweekend blijven de volledige kosten aan Namasté Yoga verschuldigd. Mocht door onvoldoende aanmeldingen bijscholing, cursus, training, yogaweekend niet doorgaan, dan vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.

NB: Na aanmelding voor de Mindfulnesstraining vindt een kennismakingsgesprek plaats met de trainer om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel de trainer als de aanmelder kunnen na dit gesprek besluiten de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan.

Verantwoordelijkheid 
De deelnemer volgt de lessen geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij medische, lichamelijke of psychische klachten dient de docent voorafgaand aan de les te worden ingelicht. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd. Nalatigheid hierin valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Namasté Yoga en de docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige letselschade die voor, tijdens of na de les is ontstaan.

Namasté Yoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

Vakanties 
In de schoolvakanties is de yogastudio gesloten voor de wekelijkse yogalessen. Over vier weken zomervakantie en twee weken kerstvakantie wordt geen lesgeld berekend. De voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie worden doorbetaald. Indien je gebruikt maakt van een automatische overschrijving valt het onder je eigen verantwoordelijkheid deze tijdens de zomervakantie en kerstvakantie aan te passen.

Wijzigingen
Namasté Yoga behoudt te allen tijden het recht de Algemene Voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob