Algemene Voorwaarden

Proefles
Een proefles voor de wekelijkse yogalessen kost € 10,00. Wanneer je je inschrijft voor een abonnement of strippenkaart wordt dit bedrag van de eerste betaling afgetrokken en is de  proefles gratis.

Abonnement 
De deelnemer geeft zich op voor een (combi)abonnement op de yogalessen en/of meditatielessen bij Namasté Yoga te Den Haag op een op het inschrijfformulier aangegeven dag en tijdstip. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn dient bij aanvang van de lessen vooruit betaald te worden. Opzeggen dient schriftelijk voor de eerste dag van de daaropvolgende maand te gebeuren. Het lesgeld (en de opzegtermijn) wordt voor de eerste van de nieuwe maand overgemaakt naar het rekeningnummer van Namasté Yoga. Over het abonnementsgeld wordt per kalenderjaar het prijsindexcijfer berekend. Eventuele prijsstijgingen worden voor het eind van het kalenderjaar bekend gemaakt. Bij verzuim wegens feestdagen, vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald.

Inhalen lessen
Wanneer je je vooraf afmeldt voor de les kan je in overleg met de docent een gemiste les binnen twee weken op een ander tijdstip inhalen. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid de les in te halen. Afmelden gebeurt telefonisch bij Jeanette 06 – 44 20 70 50. Inhalen in een andere groep kan alleen als er op dat moment een afmelding is waardoor er plaats in de groep ontstaat. Meldt je dus op tijd af voor een les. Zo zorgen we er samen voor dat er voor iedereen een plek beschikbaar is.

Strippenkaart 
De deelnemer volgt de yogalessen bij Namasté Yoga te Den Haag op basis van een strippenkaart. De 10-strippenkaart is op datum van aanschaf 14 weken geldig. De strippenkaart kan alleen gebruikt worden in de reguliere yogalessen en is niet geldig voor workshops, cursussen, training, bijscholingen en individuele lessen. De strippenkaart is strikt persoonlijk en niet door anderen te gebruiken. Ongebruikte strippen komen na de geldigheidstermijn te vervallen. Het lesgeld voor de strippenkaart wordt voor de aanvang van de eerste les overgemaakt naar het rekeningnummer van Namasté Yoga.

Losse lessen
Losse lessen worden mondeling overeen gekomen en contant afgerekend. De deelnemer die een losse les volgt, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Individuele afspraken
Individuele afspraken worden mondeling of via e-mail overeen gekomen. De kosten voor individuele afspraken worden in zijn geheel voor aanvang van de eerste afspraak voldaan op het rekeningnummer van Namasté Yoga. De individuele afspraken kunnen zowel in de yogastudio als op locatie plaats vinden. Indien de afspraken op locatie plaats vinden, worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht. De deelnemer aan de individuele afspraken gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Cadeaubon 
Met een cadeaubon wordt vooraf het aantal te volgen lessen bepaald en betaald. De lessen kunnen indien telefonisch gereserveerd bij Jeanette 06 – 44 20 70 50 worden gevolgd op een tijdstip naar keuze. De deelnemer die de lessen via een cadeaubon volgt, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van Namasté Yoga is: NL02 INGB 06 85 47 06 60 ten name van J.M. van Ree te Den Haag.

Restitutie
Restitutie van het lesgeld en/of een strippenkaart is niet mogelijk. Overstappen van een maandabonnement naar een strippenkaart of van een strippenkaart naar een maandabonnement is wel mogelijk.

Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk en de les komt te vervallen dan worden over deze les geen kosten berekend. Het reeds betaalde lesgeld wordt in mindering gebracht op het lesgeld van de maand erop. Indien je gebruikt maakt van een automatische overschrijving valt het onder je eigen verantwoordelijkheid deze aan te passen.

Bij langdurige ziekte of een langdurige blessure van de deelnemer kan het abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk on hold worden gezet. Dit gaat altijd in overleg met Jeanette van Ree, eigenaar van Namasté Yoga.

Cursus en/of workshop
De betaling van een cursus en/of workshop dient voorafgaand aan de (eerste) les te worden voldaan op het rekeningnummer van Namasté Yoga. De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen. Annuleren van een cursus en/of workshop kan tot 24 uur voor aanvang. Bij annulering na deze tijd blijven de volledige kosten aan Namasté Yoga verschuldigd. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijgt de deelnemer daarvan zo snel mogelijk bericht. Bij annulering door Namasté Yoga vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Bijscholing, training, yogaweekend
De betaling van een bijscholing, training, yogaweekend dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag op de rekening van Namasté Yoga te staan. Annulering van de bijscholing, training, yogaweekend kan tot 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag van de bijscholing, training, yogaweekend. Het lesgeld wordt dan in het geheel terugbetaald. Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de eerste lesdag van de bijscholing, training, yogaweekend zal 50% van het lesgeld worden terugbetaald. Bij annulering vanaf 7 dagen voorafgaand aan de bijscholing, training, yogaweekend blijven de volledige kosten aan Namasté Yoga verschuldigd. Mocht door onvoldoende aanmeldingen bijscholing, training, yogaweekend niet doorgaan, dan vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.

NB: Na aanmelding voor de Mindfulnesstraining vindt een kennismakingsgesprek plaats met de trainer om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel de trainer als de aanmelder kunnen na dit gesprek besluiten de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan.

Traject persoonlijke begeleiding
De kosten voor het traject persoonlijke begeleiding worden in zijn geheel voor aanvang van de eerste bijeenkomst na het kennismakingsgesprek voldaan op het rekeningnummer van Namasté Yoga. De tijden worden onderling overeengekomen. De traject kan zowel in de yogastudio als op locatie plaats vinden. Indien de afspraken op locatie plaats vinden worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht. De deelnemer aan het traject persoonlijke begeleiding ondertekent een begeleidingsovereenkomst en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring en de huisregels van Namasté Yoga.

Verantwoordelijkheid 
Iedere deelnemer van en bij Namasté Yoga volgt geheel op eigen verantwoordelijkheid het aangeboden programma of een deel van het totale aanbod van Namasté Yoga. Bij medische, lichamelijke of psychische klachten dient de docent voorafgaand aan de les te worden ingelicht. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of behandelend arts te worden geraadpleegd. Nalatigheid hierin valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Namasté Yoga en de docenten kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige (letsel)schade die voor, tijdens of na de les is ontstaan.

Namasté Yoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

Vakanties 
In de schoolvakanties is de yogastudio gesloten voor de wekelijkse yogalessen. Over vier weken zomervakantie en twee weken kerstvakantie wordt geen lesgeld berekend. De voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie worden doorbetaald. Indien je gebruikt maakt van een automatische overschrijving valt het onder je eigen verantwoordelijkheid deze tijdens de zomervakantie en kerstvakantie aan te passen.

Wijzigingen
Namasté Yoga behoudt te allen tijden het recht de Algemene Voorwaarden zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

© Copyright - Namasté Yoga | Foto's - Ymke Slob | Techniek - AMIV